HET COLLEGE

Koninklijk College Zeemanshoop biedt onder meer:
- Publieksvoorlichting over actuele en historische maritieme onderwerpen
- Trefpunt voor zeevarenden en maritieme walmensen
- Domicilie voor maritieme organisaties
- Financiële ondersteuning aan sociaal-maritieme instellingen

Doelstellingen

Vanuit haar doelstellingen richt Zeemanshoop zich onder meer op:
- Financiële ondersteuning van sociaal-maritieme organisaties
- Verbetering van het imago van de maritieme beroepsgroep
- De rol van de koopvaardij in WOII voor het voetlicht brengen
- Domicilie verlenen aan kleinere maritieme organisaties
- Nauwe samenwerking met maritieme organisaties en opleidingen
- De sociëteit als ontmoetingsplaats voor maritieme contacten
- Voordrachten over historische en actuele maritieme onderwerpen
- Het in stand houden van een maritieme bibliotheek

Beleidsvoornemens

In 2020 is een verkenning gedaan naar de positie van College Zeemanshoop in de maritieme omgeving. Vanuit die verkenning is de beleidsnota Plaats bepalen en koers uitzetten 2020-2023 opgesteld.

Financiële verantwoording

De inkomsten van het College worden gegenereerd uit het rendement van het vanaf de oprichting gevormde vermogen van het College, contributie van de leden, giften, legaten, erfstellingen, subsidies, bijdragen van begunstigers en andere inkomsten. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslagen en verkorte jaarcijfers

Doneren

Schenkingen in verleden en heden hebben bijgedragen aan de sterke financiële positie van Zeemanshoop. Deze positie maakt het mogelijk om de vereniging in stand te houden en financiële ondersteuning te verlenen aan sociaal-maritieme instellingen.

Bij schenkingen geeft de ANBI-status fiscale voordelen voor zowel de schenker als de ontvanger. De ontvanger krijgt vrijstelling van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten of erfstellingen. Giften van particulieren aan het College zijn binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften van bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Op het kantoor is meer informatie te verkrijgen over deze vorm van steunverlening.

Contactgegevens

Koninklijk College Zeemanshoop
Muntplein 10a
1012 WR Amsterdam

Openingstijden: dinsdag en woensdag, van 09.00 tot 13.00 uur

Telefoon: 020 625 3515 (kantooruren)
E-mail: info@zeemanshoop.nl

Administratieve gegevens

Kamer van Koophandel, nummer: 405 319 01
RSIN: 002 953 006
Bank: ING Bank nv, Foreign Operations, po box 1800, 1000BV Amsterdam
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL49 INGB 0000 589 383