ORGANISATIE

Bestuur

Het College wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter, de eerste secretaris en de penningmeester. Dit bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt het College tegenover derden. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en legt daaraan verantwoording af. Gewoonlijk komt het Dagelijks Bestuur maandelijks bijeen en het Algemeen Bestuur twee maal per jaar. Het Algemeen Bestuur is aangesteld door de ledenvergadering en legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden op de jaarlijks te houden Algemene Vergadering (AV). Begrotingen verlangen instemming van de AV. De taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.

De financiële gang van zaken wordt gecontroleerd door de kascommissie. De jaarstukken worden opgesteld door een Register Accountant.

Sinds de laatste Algemene Vergadering bestaat het bestuur uit:

Voorzitter

Vicevoorzitter

Hans van Rooij

Sander den Heijer

1e Secretaris

Iman van den Bosch

2e Secretaris

Johan Karels

Penningmeester

Daan Roest (interim)

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Helene Perfors

Vacature

Pieter van den Hoek

Algemeen bestuurslid

Vacature

Beschermvrouwe

In 1972 bij het 150-jarig jubileum, heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, petekind van de Nederlandse koopvaardij, zich bereid verklaard om als beschermvrouwe van het College op te treden. In datzelfde jaar is het College het predicaat Koninklijk toegekend.

Kantoor

Het kantoor van het College wordt gerund door onze bureaumanager Esther Straten. Zij verzorgt de administratie, communicatie en overige kantoortaken. Esther is aanwezig op dinsdag en woensdag van 09:00 tot 13:00. U kunt haar bereiken op ons telefoonnummer en via kantoor@zeemanshoop.nl

Ereleden en leden van verdienste

Leden van Verdienste zijn Lourens Visser met vlagnummer 865 en Wim Grund met vlagnummer 731.

HKH Prinses Margriet - 01

WERKEN VOOR

Ook aanmonsteren bij Zeemanshoop?

Zeemanshoop is een organisatie die drijft op vrijwilligers. Bij uitvoering van de activiteiten wordt het bestuur ondersteund door commissies en de bureaumanager. Gezocht wordt naar ambassadeurs die Zeemanshoop vertegenwoordigen op maritieme bijeenkomsten in het land. Commissieleden worden gezocht voor de werving van nieuwe leden onder werkenden in de maritieme omgeving. De redactieraad draagt zorg voor de nieuwsbrieven, voor de inhoud van actuele en historische voordrachten en voor publicitaire aangelegenheden. De raad zoekt creatievelingen die hieraan willen bijdragen.

Sollicitatieprocedures maken deel uit van het aannamebeleid.
Voor vrijwilligers geldt het beloningsbeleid zoals hieronder geformuleerd.

Vacatures Koninklijk College Zeemanshoop – penningmeester m/v

Voor een volledige beschrijving van de vacatures en de gevraagde kwalificaties gelieve u HIER te klikken

Beloningsbeleid

Het besturen van Zeemanshoop is een onbezoldigde erebaan. De aan de vereniging verbonden bestuursleden kunnen voor hun taak gemaakte onkosten declareren overeenkomstig het huishoudelijk reglement. Er bestaat een mogelijkheid dat vrijwilligers met een speciale taak, een fiscaal onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal €190 per maand of € 1.900 per jaar. De administrateur wordt marktconform beloond.

VlagZeemandhoop_400px