ANBI-STATUS

Het Koninklijk College Zeemanshoop is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De vereniging oefent haar activiteiten uit zonder winstoogmerk. In 2018 heeft de Belastingdienst het College de ANBI-status toegekend met RSIN/fiscaal nummer: 002 953 006. Bij het doen van schenkingen heeft de ANBI-status fiscale voordelen voor zowel de schenker als de ontvanger.

Naast de in stand houding van de vereniging verleent het College structurele financiële ondersteuning aan sociaal-maritieme instellingen waaronder Reddingsmaatschappijen, Zeemanshuizen, het Pastoraat en Kerstfeest op Zee. Daarnaast komen cultureel-maritieme onderwerpen voor ondersteuning in aanmerking. De coördinatie hiervan verloopt via de Samenwerkende Maritieme Fondsen waarbij Zeemanshoop met het Weldadig Zeemansfonds sinds 1 januari 2022 is aangesloten.

Over de activiteiten van het College worden de leden geïnformeerd middels de website van Zeemanshoop, middels de Nieuwsbrieven, tijdens sociëteitsbijeenkomsten en op jaarlijkse Algemene Vergaderingen.