SAMENWERKING

Samenwerking

Op het maritieme vlak gebeurde er in de 19de eeuw in Nederland vrijwel niets of Zeemanshoop was erbij betrokken. In samenwerking met andere partijen zijn er toen veel initiatieven in de zeescheepvaart tot bloei gebracht. Door toenemende complexiteit en verschuiving van maritieme belangen zal Zeemanshoop de positie van toonaangevend maritiem college niet meer terugkrijgen. De veelheid aan activiteiten van vroeger is uitgewaaierd over andere, meer gespecialiseerde partijen.

Opkomen voor de belangen van de zeescheepvaart in samenwerking met andere partijen is echter onveranderd gebleven. De nadruk ligt daarbij voornamelijk op sociaal-maritieme onderwerpen. Het College ontplooit zich echter meer en meer als een organisatie die rondzwervende ideeën en initiatieven bij elkaar brengt en er coördinerend in optreedt. Behulpzaam daarbij is het uitgebreide netwerk waarover het College beschikt. Bestuurlijke aandacht gaat nu bijvoorbeeld uit naar versterking van de positie van het maritiem onderwijs, naar meer aandacht genereren voor de rol van de koopvaardij en zeevarenden in WOII, naar het versterken van de positie van de zeemanshuizen en naar het verlenen van domicilie aan kleinere maritieme partijen. Het verspreiden van kennis over actuele en historische onderwerpen middels voordrachten en streaming krijgt steeds meer vorm.
Samenwerking betekent: met andere partijen inhoud geven aan gemeenschappelijke doelen. Wil Zeemanshoop op termijn voort blijven bestaan als vereniging dan is die samenwerking van levensbelang.