NIEUWS

Van het bestuur

Door: Patricia | juli 23, 2023


De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd binnen het College. Allereerst is op 23 mei het jubileumjaar afgesloten. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering heeft Cor Scholten Koninklijk College Zeemanshoop 200 jaar gepresenteerd. Voor dit fraai vormgegeven boek heeft Cor vele uren in archieven doorgebracht. Het is aangeboden aan Albert Kelder, erelid van het College, die het zichtbaar aangedaan in ontvangst heeft genomen. In zijn dankwoord heeft hij zijn waardering uitgesproken voor het vele werk dat Cor verricht heeft. Ook heeft hij nog opgemerkt dat het werk bepaald niet zonder slag of stoot van stapel is gelopen, maar dat het eindresultaat er fraai uitziet. Verder heeft Albert zijn instemming betoond met de nieuwe initiatieven die het bestuur de afgelopen tijd in gang heeft gezet

Spin
Na de boekpresentatie heeft het College een aquarel in ontvangst mogen nemen van Hans de Ruiter. Afgebeeld is het brikschip Immanuel, van de hand van Jacob Spin. De aquarel heeft een mooie plaats gekregen in de Bakhuizenzaal.

Algemene Vergadering
Met ongeveer 45 leden is om één uur de Algemene Vergadering begonnen. Op verzoek van het bestuur heeft de heer Kuipers van InsingerGillisen uitleg gegeven over de beleggingsstrategie die gevolgd wordt. Door de slechte beursresultaten in 2022 zijn de resultaten, ondanks een uitgebalanceerde spreiding van waardepapieren, over dat jaar negatief. Die over 2023 zien er daarentegen weer positiever uit. De vergadering heeft opgemerkt dat InsingerGillisen tegenwoordig geen Nederlandse bancaire instelling meer is, en derhalve niet voldoet aan de statuten. Het bestuur zegt toe de mogelijke consequenties te onderzoeken. In voorgaande jaren heeft de nadruk van de beleggingsstrategie gelegen op het behalen van dividend, maar dat het zwaartepunt nu ligt op het behalen van koerswinst. Die koerswinsten zijn in 2022 negatief geweest waardoor het vermogen in omvang is achteruit gegaan.

De vergadering heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd en heeft dispensatie gegeven voor de statutaire verplichting voor kandidaat bestuursleden om twee jaar lid te zijn van Zeemanshoop. De nieuwe bestuursleden zijn: Sander den Heijer, vicevoorzitter Helene Perfors, bestuurslid voor de portefeuille welzijn Iman van den Bosch, portefeuille WOII en herdenken Cornelius den Rooijen, algemeen bestuurslid

Het bestuur is verheugd met deze uitbreiding en heet hen van harte welkom. Met deze benoemingen is het bestuur weer op sterkte gebracht. Gezocht wordt nog naar een 2e penningmeester. Het jaarverslag 2022 is doorgenomen. Hoogtepunt was de viering van het 200-jarig jubileum in aanwezigheid van HKH prinses Margriet. Met de Zeemanspot en de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 hebben de ambassadeurs op 4 mei ook namens Zeemanshoop een krans gelegd bij de Boeg in Rotterdam. Het is goed te zien dat steeds meer instellingen, waaronder maritieme oudpersoneelsverenigingen, institutioneel lid worden van het College. Het betrekken van studenten van maritieme opleidingen bij Zeemanshoop daarentegen verloopt nog niet zoals dat is voorzien. Er is een liaison nodig die goede contacten heeft met de opleidingsinstituten. Momenteel betaalt het Ouderkerkfonds de contributie voor de Amsterdamse studenten, maar men wil wel resultaat zien.

Tijdens de vergadering heeft de penningmeester de financiële paragraaf behandeld. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt de vergadering voor om decharge te verlenen. De penningmeester verklaart dat hij voor € 123.000 aandelen heeft moeten verkopen om de kosten van o.a. de jubileumviering te kunnen betalen. De heer Roozendaal merkt op dat dit volgens de statuten vooraf instemming behoeft van de ledenvergadering en stelt voor om geen decharge te verlenen totdat deze uitgaven voldoende onderbouwd zijn. De vergadering heeft daarmee ingestemd. Decharge moet dus wachten tot een volgende AV. Onttrekkingen aan vermogen zal in de toekomst wellicht vaker noodzakelijk zijn. Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden met de ledenvergadering. Het bestuur zegt toe om een financiële adviescommissie in te stellen.

De vergadering heeft scepsis geuit over de voorgenomen statutenwijziging die de statuten aanpast op de komst van een Raad van Toezicht. Enkele leden hebben hun twijfel uitgesproken over nut en noodzaak van deze Raad. In een toelichting verzekert Peter van der Kruit dat de Raad niet bestuurt, maar toezicht houdt op een ordelijk (financieel) verloop. Het bestuur bestuurt en de RvT volgt de gang van zaken op afstand. Daarnaast kan de Raad gevraagd of ongevraagd advies geven. Een RvT draagt kortom, bij aan een stabieler bestuur. Op de klacht dat dit allemaal wel erg snel gaat, antwoordt het bestuur dat het voornemen al kenbaar is gemaakt in de beleidsvoornemens van 2020 en dat de aspirant-leden voor de RvT bij een vorige ALV zijn voorgesteld. De stemming over invoering van de gewijzigde statuten is doorgeschoven naar de volgende ALV in september. Bij de ingekomen stukken is er een klacht, ingediend door Cor Scholten, over het optreden van de 1e secretaris in relatie tot de uitgave van het boek. Het bestuur zal deze Pa g in a 2 klacht onderzoeken. Ook de ingekomen brieven van Joop van de Kop en Jan Koopman zullen door het bestuur beantwoord worden.

In september 2023 wordt een extra ledenvergadering belegd met o.a. als onderwerpen: – De onttrekking van vermogen, – decharge voor het boekjaar 2022 – statutenwijziging en instelling van een Raad van Toezicht Het bestuur constateert dat er leden zijn die vraagtekens hebben bij de nieuwe koers van het College en de wijze waarop die tot stand is gekomen. Het bestuur is van mening dat verschillen van inzicht over zaken aangaande de vereniging het bestuur alert houden. Dat geldt zeker voor de daarbij behorende discussies en gedachtewisselingen met de leden om tot passende oplossingen te komen die verenigingbreed worden gedragen. Deze discussies en gedachtewisselingen dienen echter wel plaats te v;lminden langs de daartoe geëigende wegen en in de daartoe ingestelde gremia, in casu de ledenvergadering. Want dat is ook de plaats om het bestuur verantwoording te laten afleggen over zijn doen en laten. Indien aan de orde, is dat ook de geëigende weg om vermeende onregelmatigheid aan de orde te stellen. Zaken die vervolgens aan de bestuurstafel worden besproken, waarna het bestuur de leden informeert over zijn bevindingen terzake. Het niet volgen van de daartoe geldende procedures draagt niet bij aan een stabiele (nieuwe) koers.

Tot slot
In het kader van de jaarlijkse Zeehavendagen, heeft onder uiterst aangename omstandigheden op 23 juni de jaarlijkse vaartocht plaatsgevonden met de Kapitein Anna. Wel 92 deelnemers zijn meegevaren. Vanaf Pier 14 achter het Centraal Station eerst door het Westelijk havengebied met toelichting van Sjoerd van Leeuwen over de laatste ontwikkelingen in de haven. Na de lunch is bezoek gebracht aan Damen Shiprepair in Noord met een indrukwekkende toelichting op wat Damen er zoal tot stand brengt. Zondag 25ste juni heeft Zeemanshoop circa 100 gasten mogen ontvangen op het Muntplein. Na een introductie over de roemruchte geschiedenis van Zeemanshoop en een kop koffie zijn zij opgestapt op een rondvaartboot die hen, ook weer onder leiding van Sjoerd, langs maritiem van belang zijnde objecten en gebouwen heeft gevoerd.

boekstra_9789464561524_front