ANBI

Het Koninklijk College Zeemanshoop is een Nederlandse vereniging met de fiscale ANBI-status als Algemeen Nut Beogende Instelling.

KvK nummer: 40531901

RSIN/fiscaal nummer: 002953006

Adres:
Muntplein 10, 1012 WR  Amsterdam

Doelstelling
Het Koninklijk College Zeemanshoop heeft tot doel de bloei van de Nederlandse Zeevaart en het welzijn van Nederlandse zeevarenden, waar ook ter wereld, zoveel mogelijk te bevorderen; het ondersteunen van door rampen getroffen Nederlandse (oud)zeevarenden dan wel aan hun erven en het bevorderen van de kennis van de Nederlandse zeevaart. (artikel 2 statuten)

Beleid
Om haar doel te bereiken probeert het op zoveel mogelijke gebieden de Nederlandse zeevaart en Nederlandse zeevarenden te ondersteunen door het inrichten en in stand houden van een maritieme bibliotheek en een leeszaal; het organiseren van lezingen en voordrachten; het bevorderen van Nederlandse opleidingen tot de zeevaart, onder andere door het toekennen van prijzen aan studenten en het beschikbaar stellen van renteloze leningen aan Nederlanders die de opleiding(en) niet zelf kunnen bekostigen en het organiseren en faciliteren van een sociëteit, waar de leden, ereleden en begunstigers elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en netwerken. (artikel 3 statuten)

Namen en functies van de bestuurders

Op 22 augustus 2019 is door de Bijzondere Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de volgende personen:

Voorzitter                                Constant Herfst

Vice-voorzitter                        Vacature

1e Secretaris                           Bert van Leersum

2e Secretaris                           Johan Karels

1e Penningmeester                Daan Roest

Algemeen bestuurslid           Wim Grund

Algemeen bestuurslid           Vacature

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester.  

Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen personeel in dienst. De aan de vereniging verbonden bestuursleden kunnen voor hun taak gemaakte onkosten declareren overeenkomstig het huishoudelijk reglement. Er bestaat een mogelijkheid dat vrijwilligers met een speciale taak, een fiscaal onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal €170 per maand of € 1.700 per jaar. Van deze regeling wordt momenteel geen gebruik gemaakt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Zie: website

Financiële verantwoording

De inkomsten van het College worden gegenereerd uit het rendement van het vanaf de oprichting gevormde vermogen van het College, voorheen bekend als ‘’het Weldadig Zeemansfonds’’, contributie van de leden, giften, legaten, erfstellingen, eventueel subsidies, bijdragen van begunstigers en andere inkomsten. (artikel 19.3 statuten). De vereniging heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
In november 2021 heeft de laatste Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De verkorte jaarcijfers voor 2019 en 2020 en 2021 vindt u hieronder:

Verkorte jaarcijfers 2019

Verkorte jaarcijfers 2020

Verkorte jaarcijfers 2021

Doneren: 

Het Koninklijk College Zeemanshoop is met ingang van 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Deze ANBI-status geeft recht vrijstelling van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften, legaten of erfstellingen.

  1. particulieren
    Giften aan het Koninklijk College Zeemanshoop zijn binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  2. bedrijven
    Giften door bedrijven aan het Koninklijk College Zeemanshoop zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

U kunt ons steunen door overmaking naar rekening NL49INGB0000589383.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om het Koninklijk College Zeemanshoop financieel te steunen met een schenking, gift, legaat of erfstelling, neem dan contact met ons op via info@zeemanshoop.nl